Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

pompompom
07:37
6236 ccfc 350
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu via13-days 13-days

September 20 2017

pompompom
14:12
1542 b2f7 350
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viate-quiero te-quiero

September 12 2017

pompompom
06:23

September 10 2017

pompompom
16:48
14:42
1535 5cc7 350
Reposted fromnepotism nepotism viaszydera szydera
pompompom
14:08
Sep 10
Add this event to a calendar application
To się MUSI udać
Reposted fromxalchemic xalchemic
14:07
1897 9a28 350
Reposted fromenyopax enyopax viaphilomath philomath
pompompom
14:07
4117 878e 350
Reposted fromverronique verronique viaphilomath philomath

September 08 2017

pompompom
17:20
3489 0cb6 350
Reposted byInfelicecrispybonespaulajnapseudooptymistkaolivierkLusia
pompompom
11:25
Nie odezwał się ani razu. Mijały tygodnie. Ostatecznie minęło na tyle dużo czasu, żebym mogła zrozumieć, że już tego nie zrobi.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
pompompom
11:23

September 07 2017

pompompom
19:12
3348 3f2b 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pompompom
14:24
1960 705f 350
pompompom
14:23
2050 3cba 350
pompompom
14:19
12:05
5740 f79e 350

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

September 06 2017

pompompom
16:47
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Katarzyna Pisarzewska – 10 x miłość
Reposted frompiepszoty piepszoty viagotarina gotarina
16:20
1408 d601 350
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
pompompom
16:18
8480 5598 350
pompompom
09:37
1746 ae4e 350
Reposted fromslodziak slodziak viagotarina gotarina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl