Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

pompompom
10:52
5793 2adc 350
Reposted fromoutoflove outoflove viawiks wiks
pompompom
10:51
3069 dd2e 350
Reposted fromkarahippie karahippie viawiks wiks
pompompom
10:32
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
pompompom
10:01

November 14 2017

pompompom
11:14
pompompom
08:43
5088 34b3 350
Reposted frombabyface babyface viasweetnothingg sweetnothingg
pompompom
08:41
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
pompompom
08:41
2715 e2cb 350
pompompom
08:40
08:39
3913 46c1 350
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viaIriss Iriss

November 11 2017

pompompom
12:47
12:47
6403 ade6 350
Reposted fromkostuchna kostuchna viawrazliwa wrazliwa

October 30 2017

pompompom
20:00
5156 53f8 350
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viate-quiero te-quiero
pompompom
20:00
4673 2173 350
Reposted fromkarahippie karahippie
pompompom
19:57
Patrzę na niego.  Widzę to, co mieliśmy.
Widzę to, co moglibyśmy mieć.
Nie powinnam widzieć niczego. A widzę NAS. Razem. Wciąż.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viate-quiero te-quiero

October 27 2017

14:07
0303 c0f5 350
Reposted fromruthieful ruthieful viaLusia Lusia
pompompom
14:05
3720 3d4c 350
Reposted fromluksfer luksfer viaLusia Lusia
pompompom
14:05
1583 d898 350
Reposted frommisza misza viaLusia Lusia
pompompom
14:04
2240 3924 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaLusia Lusia
pompompom
13:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl